Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cập nhật: 14/04/2022 16:47

Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.