Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 26/05/2023 16:00

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Các tin đã đăng