Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Tơ khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật: 24/06/2022 23:45

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Tơ khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 24/6/2022, tại Hội trường UBND phường Máy Tơ đã diễn ra Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Máy Tơ khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp đã triển khai các nội dung sau: họp xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của thường trực HĐND; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm. Kết quả thực hiện Nghị về chương trình giám sát của HĐND phường; Nghe thông báo của UBMTQ phường tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vòa nội dung kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cụ thể, chất vấn những vấn đề cần giải trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp thông qua các tờ trình: tờ trình của UBND phường thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh; quyết toán ngân sách phường năm 2021.