image banner
Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2023 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Văn bản 2598/UBND-KSTTHC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 cùng Quy chế làm việc của UBND thành phố. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công vụ. (Ảnh minh họa)

Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu kém, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trưởng thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đến hết năm 2023 phải công khai 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Quyết tâm, quyết liệt giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết TTHC đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện TTHC để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chủ động, trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết, xử lý công việc thuộc chức trách được giao theo quy định.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành, địa phương, nhất là cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kể của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyển, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch giao Sở Nội vụ chủ động, tích cực, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá bảo đảm lượng hóa được nhiệm vụ giao; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và bảo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mà UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ, văn bản... quá hạn, nợ đọng.

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0