image banner
Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư

Sáng 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW, ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025” và Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương.


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã truyền đạt khái quát nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Đề án số 01-ĐA/TW được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2025, 2030 và 2045; phát huy vai trò trụ cột và tiên phong của đối ngoại Đảng.

Chỉ thị số 12-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; góp phần củng cố, xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín của đất nước và của Đảng ta.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tỉnh, thành phố đã tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện Đề án số 01, Chỉ thị số 12 để nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Từ đó, trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại tuyệt đối bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tính tổng thể chiến lược và gắn kết giữa 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các địa phương, cấp ngành liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư liên quan tới công tác đối ngoại, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế. Trong công tác đối ngoại, các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung mở rộng và phát triển về chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương; phát huy mạnh mẽ lợi thế đặc thù của kênh đối ngoại Đảng để góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong quan hệ song phương. Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của đối ngoại Nhân dân, củng cố nền tảng hữu nghị với Nhân dân các nước. Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ sự đoàn kết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của Đảng và đất nước; đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động đối ngoại thích ứng với môi trường quốc tế nhiều biến động.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0